Redakcja

Wydawca

Jednostka odpowiedzialna oraz usługodawca (w rozumieniu § 6 fed. ustawy o telemediach – TMG) w imieniu karriere.siempelkamp-giesserei.com: Siempelkamp Giesserei GmbH z siedzibą w Krefeld.

Siempelkamp Giesserei GmbH
Siempelkampstraße 45
47803 Krefeld
Germany

Tel. +49 2151 894-0
Faks +49 2151 894-465

giesserei@siempelkamp.com

Siedziba: Krefeld
Sąd rej.: Krefeld, HRB 6197
Zarząd: Dr. Georg Geier, Dirk Howe (rzecznik)

Treść oferty online

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność oraz jakość przedstawianych informacji. Wykluczone są roszczenia z tytułu odpowiedzialności zgłaszane względem wydawcy, odnoszące się do szkód natury materialnej lub intelektualnej, powstałe na skutek korzystania lub nieskorzystania z oferowanych informacji bądź wskutek wykorzystania informacji zawierających błędy lub informacji niepełnych, o ile po stronie autora nie leży wina nosząca znamiona umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian, uzupełnień bądź usunięcia części stron lub pełnej oferty bez odrębnego powiadomienia, jak również do przejściowego lub definitywnego zawieszenia publikacji.

Prawo autorskie i prawo do znaków odróżniających

Wydawca dokłada wszelkich starań w celu przestrzegania we wszystkich publikacjach praw autorskich do używanych zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów, używania samodzielnie opracowanych zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów bądź korzystania z nielicencjonowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów. Wszystkie marki i znaki towarowe zamieszczone w ramach oferty internetowej i ewentualnie chronione prawami osób trzecich podlegają w sposób nieograniczony postanowieniom obowiązującego aktualnie prawa do znaków odróżniających i prawom własności odpowiednich, wymienionych właścicieli. Na podstawie jedynie samego podania nazwy nie można wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich. Prawo autorskie do opublikowanych, opracowanych samodzielnie przez wydawcę obiektów pozostaje własnością wydawcy danej strony. Bez jednoznacznej zgody wydawcy zabronione jest powielanie lub używanie tych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych.

Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odesłań do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności wydawcy, zobowiązanie do odpowiedzialności weszłoby w życie wyłącznie w przypadku, w którym wydawca posiada wiedzę na temat ich treści i miałby on techniczną możliwość uniknięcia korzystania z nich w przypadku treści niezgodnych z prawem. Niniejszym wydawca wyraźnie oświadcza, że w chwili zamieszczenia łącza na powiązanych stronach nie były mu znane żadne nielegalne treści. Wydawca nie ma żadnego wpływu na aktualną i przyszłą formę, treści lub autorstwo powiązanych/podłączonych stron. Z tego powodu wyraźnie dystansuje się on od wszelkich treści wszystkich powiązanych/podłączonych stron, które zostały zmienione po zamieszczeniu łączy. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich łączy i odnośników zamieszczonych na własnej stronie internetowej oraz wpisów osób trzecich w stworzonych przez wydawcę księgach gości, forach dyskusyjnych, zbiorach łączy, listach mailingowych i we wszystkich innych formach baz danych, dla których istnieje możliwość dokonywania zapisów z zewnątrz. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody, które powstaną w wyniku korzystania lub niekorzystania z przedstawionych w ten sposób informacji, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której zamieszczono odnośnik, a nie ten, kto przy pomocy łączy jedynie wskazuje na daną publikację.

Skuteczność prawna

Niniejsze wykluczenie z odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, w której zamieszczono odnośnik do niniejszej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania zawarte w niniejszym tekście okażą się niezgodne lub przestaną być zgodne bądź będą tylko częściowo zgodne ze stanem prawnym, nie spowoduje to naruszenia pozostałych części dokumentu pod względem ich treści i obowiązywania.