Импресум

Издател

Отговорен доставчик на услуги (чл. 6 Закон за телематичните услуги, TDG) за karriere.siempelkamp-giesserei.com е: Siempelkamp Giesserei GmbH със седалище в Крефелд.

Siempelkamp Giesserei GmbH
Siempelkampstraße 45
47803 Крефелд
Germany

Тел. +49 2151 894-0
Факс +49 2151 894-465

giesserei@siempelkamp.com

Седалище: Крефелд
Регистриращ съд: Крефелд, HRB 6197
Изпълнителен директор: Д-р Георг Гайер, Дирк Хове (говорител)

Съдържание на онлайн предложението

Издателят не гарантира за актуалността, правилността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Претенции за отговорност към издателя, които се отнасят за вреди от материално и идеално естество, предизвикани от използването или неизползването на представената информация или от използването на грешна и непълна информация, са принципно изключени, доколкото от страна на автора не е налице доказуемо преднамерена или грубо невнимателна вина. Всички предложения са свободни и необвързващи. Издателят изрично си запазва правото без специално уведомление да променя, допълва, изтрива части от страниците или цялото предложение или да спира публикуването, временно или окончателно.

Авторско право и право на търговски знак

Издателят се стреми да съблюдава във всички публикации авторските права на използваните снимки, графики, звукови документи, последователности от видеокадри и текстове, да използва създадени от него снимки, графики, звукови документи, последователности от видеокадри и текстове или да използва лицензирани графики, звукови документи, последователности от видеокадри и текстове. Споменатите в рамките на интернет предложението и евентуално запазени от трети страни търговски марки подлежат неограничено на разпорежданията на съответното приложимо право на търговски знак и на правата на владение върху съответната регистрирана собственост. Само въз основа на самото назоваване не може да се направи извод, че търговската марка не е запазена с правата на трета страна. Авторското право за публикувани, създадени от самия издател обекти, се запазва единствено за издателя на страниците. Размножаване или използване на такива графики, звукови документи, последователности от видеокадри и текстове в други електронни или печатни публикации не е разрешено без изричното съгласие на издателя.

Препратки и връзки

При директни или индиректни препратки към чужди уеб страници (хипервръзки), които са извън сферата на отговорност на издателя, в сила би влязло задължение за отговорност само в случай, в който издателят на съдържанието знае и би му било технически възможно и приемливо да предотврати използването в случай на незаконно съдържание. С това издателят декларира изрично, че в момента на задаването на връзката на страниците, към които препраща, не е съществувало незаконно съдържание. Издателят няма никакво влияние върху текущото и бъдещо оформление, съдържанието или авторството на свързаните страници. Затова с настоящето той изрично се дистанцира от всяко съдържание на всички свързани страници, които са били променени след задаването на връзката. Тази констатация важи за всички зададени връзки и препратки в рамките на собственото интернет предложение, както и за записите на трети страни в създадените от издателя книги за гости, дискусионни форуми, услуги за търсене, пощенски списъци и във всички други форми на бази данни, до чието съдържание е възможен външен достъп за записване. За незаконно, грешно или непълно съдържание и особено за вреди, възникнали поради използването или неизползването на подобна представена информация, носи отговорност само източникът на страницата, към която е направена препратка, а не онзи, който чрез връзки само препраща към съответната публикация.

Правно действие

Това освобождаване от отговорност трябва да се разглежда като част от интернет предложението, от което е направена препратка към тази страница. Ако части или отделни формулировки от този текст не отговарят, вече не отговарят или не напълно отговарят на действащото правно положение, останалите части на документа остават незасегнати от това в своето съдържание и валидност.